En robust andelsforening

Andelsboligforeningens stiftelse og finan­siering sker under streng hensyntagen til de skærpede krav, som politisk blev aftalt af den tidligere regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i 2017. Aftalen har udmøntet sig i en ny lovændring, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018.

Her kan du finde en kort introduktion til nogle af de nye lovkrav, der stilles til andelsboligforeninger.:

  1. Vedligeholdelsesplan

Andelsboligforeningen skal udarbejde en vedligeholdelsesplan, der fastlægger ved­ligeholdelsesomkostningerne ved drift af andelsboligforeningen for en periode på mindst 15 år regnet fra tidspunktet for erhvervelse af ejendommen.

Andelsboligforeningens bestyrelse skal påse, at andelsboligforeningens ejendom vedligeholdes i overensstemmelse med den vedligeholdelsesplan, der senest har været forelagt på foreningens generalfor­samling. Bestyrelsen skal desuden påse, at vedligeholdelsesplanen opdateres mindst hvert 5. år og dækker en periode på mi­nimum 15 år. Derudover skal bestyrelsen påse, at andelsboligforeningens ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstem­melse med foreningens budgetter og ge­neralforsamlingens beslutninger.

  1. Stiftelsesbudget

Stiftelsesbudgettet i andelsboligforenin­gen skal dække en periode på minimum 15 år fra stiftelsen, og budgettet skal dække samtlige poster for andelsboligfor­eningens økonomi. Budgettet skal bl.a. indeholde en post, der omfatter de årlige udgifter til vedligeholdelse af andelsbo­ligforeningens ejendom.

  1. Låneforhold

Andelsboligforeningen kan ved sin stif­telse kun indgå aftale om afdragsfrihed for op til 40% af købesummen, for så vidt angår finansieringsaftaler der ydes mod sikkerhed inden for 80 pct. af kø­besummen for ejendommen. Først 3 år efter lånets udbetaling eller kredittens stiftelse kan andelsboligforeningen indgå en aftale om omlægning til en låneaftale med afdragsfrihed.

  1. Egenfinansiering

Køber skal selv finansiere mindst 5% af købesummen ved andelsboligforeningens stiftelse. I dette tilfælde skal køber af en andelsbolig i andelsboligforeningen haveHUSENE selv finansiere 25% af kø­besummen.

  1. Gennemsigtighed ift. foreningens økonomi

Bestyrelsen skal på den årlige generalfor­samling fremlægge et skema over centrale nøgleoplysninger om foreningen. Besty­relsen skal desuden påse, at andelshaver­ne orienteres om foreningens forhold, når der er behov for det. Derudover skal bestyrelsen påse, at der sker en løbende vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likvi­ditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

  1. Solidarisk foreningsdrift

På andelsboligforeningens generalfor­samling må der ikke træffes beslutninger, der giver visse andelshavere eller andre en tilbørlig fordel på andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning. Ej heller må der træffes beslutninger, der påfører en eller flere andelshavere en til­børlig ulempe.

  1. Forældelsesfrist for rådgiveransvar

Efter 6 år forældes fristen for krav om erstatning for rådgivning om lån og kre­ditter fra virksomheder, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, advokater, godkendte revisorer, administratorer mv.

For nærmere information se Andelsboliglo­ven

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203465